தமிழ் வருடங்கள் 60 என்பது தெரியும் : அதன் தமிழ் பெயர்கள் தெரியுமா?

நம் முன்னோர்கள் 60 ஆண்டுகளுக்கான பெயர்களை தமிழிலும் சூட்டியிருக்கிறார்கள். 60 பெயர்களும் சமஸ்கிருத பெயர்களிலேயே அறியப்படுகின்றன.
தமிழ் வருடங்கள் 60 என்பது தெரியும் : அதன் தமிழ் பெயர்கள் தெரியுமா?

அறுபது வருடங்களுக்கான தமிழ்ப் பெயர்கள்

தமிழர்களின் வருடப்பிறப்பாக சித்திரை மாதத்தின் முதல் நாள் இருக்கிறது. சித்திரை மாதம் தொடங்கி பங்குனி வரையான ஒரு வருட காலத்தை ஒரு பெயர் வைத்து அழைப்பது, தமிழர்களின் வழக்கம். நம் முன்னோர்கள் இப்படி 60 ஆண்டுகளுக்கான பெயர்களை சூட்டியிருக்கிறார்கள்.

60 ஆண்டுகள் முடிந்ததும் மீண்டும், முதல் வருடத்தின் பெயரில் இருந்து 60 வருடங்கள் தொடர்ச்சியாக வரும். பொதுவாக இந்த 60 பெயர்களும் சமஸ்கிருத பெயர்களிலேயே அறியப்படுகின்றன. ஆனால் அவை அனைத்திற்கும் தமிழிலும் பெயர்கள் இருந்திருக்கின்றன.

அந்த தமிழ்ப் பெயர்களை இங்கே பார்க்கலாம். இங்கே சமஸ்கிருதப் பெயர்களும்.. அதற்கான தமிழ்ப் பெயர்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

1. பிரபவ - நற்றோன்றல்

2. விபவ - உயர்தோன்றல்

3. சுக்ல - வெள்ளொளி

4. பிரமோதூத - பேருவகை

5. பிரசோற்பத்தி - மக்கட்செல்வம்

6. ஆங்கீரஸ - அயல்முனி

7. ஸ்ரீமுக - திருமுகம்

8. பவ - தோற்றம்

9. யுவ - இளமை

10. தாது - மாழை

11. ஈஸ்வர - ஈச்சுரம்

12. வெகுதானிய - கூலவளம்

13. பிரமாதி - முதன்மை

14. விக்கிரம - நேர்நிரல்

15. விஷு - விளைபயன்

16. சித்திரபானு - ஓவியக்கதிர்

17. சுபானு - நற்கதிர்

18. தாரண - தாங்கெழில்

19. பார்த்திப - நிலவரையன்

20. விய - விரிமாண்பு

21. சர்வசித்து - முற்றறிவு

22. சர்வதாரி - முழுநிறைவு

23. விரோதி - தீர்பகை

24. விக்ருதி - வளமாற்றம்

25. கர - செய்நேர்த்தி

26. நந்தன - நற்குழவி

27. விஜய - உயர்வாகை

28. ஜய - வாகை

29. மன்மத - காதன்மை

30. துன்முகி - வெம்முகம்

31. ஹேவிளம்பி - பொற்றாடை

32. விளம்பி - அட்டி

33. விகாரி - எழில்மாறல்

34. சார்வரி - வீறியெழல்

35. பிலவ - கீழறை

36. சுபகிருது - நற்செய்கை

37. சோபகிருது - மங்கலம்

38. குரோதி - பகைக்கோடு

39. விசுவாசுவ - உலக நிறைவு

40. பரபாவ - அருட்டோற்றம்

41. பிலவங்க - நச்சுப்புழை

42. கீலக - பிணைவிரகு

43. சவுமிய - அழகு

44. சாதாரண - பொதுநிலை

45. விரோதகிருது - இகல்வீறு

46. பரிதாபி - கழிவிரக்கம்

47. பிரமாதீச - நற்றலைமை

48. ஆனந்த - பெருமகிழ்ச்சி

49. ராட்சச - பெருமறம்

50. நள - தாமரை

51. பிங்கள - பொன்மை

52. காளயுக்தி - கருமை வீச்சு

53. சித்தார்த்தி -முன்னியமுடிதல்

54. ரவுத்திரி - அழலி

55. துன்மதி - கொடுமதி

56. துந்துபி - பேரிகை

57. ருத்ரோத்காரி - ஒடுங்கி

58. ரக்தாட்சி - செம்மை

59. குரோதன - எதிரேற்றம்

60. அட்சய - வளங்கலன்

Related Stories

No stories found.
logo
vnews27
www.vnews27.com